Over de Hoogt

De praktijk

In onze praktijk krijgt u persoonlijke begeleiding, tijd en aandacht. Samen met u werken we eraan de vooraf met u gestelde behandeldoelen te bereiken.

In veel gevallen kunt u nu ook zonder verwijzing van uw huisarts een afspraak maken. Dit is mogelijk sinds de invoering van DTF, directe toegankelijkheid fysiotherapie. Er is een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars en de tarieven die worden berekend zijn conform de afspraken met de betreffende zorgverzekeraar.

Fysiotherapie de Hoogt in Loon op Zand is geregistreerd bij het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Deze registratie kan gezien worden als een kwaliteitskeurmerk en wordt door alle zorgverzekeraars erkend.

FYSIOTHERAPIE DE HOOGT “HOOGT PERSOONLIJK”

Openingstijden:

MA-DI- DO-VR-ZA ; In overleg op afspraak.

Ook in de avonduren helpen wij u graag.

Maandag08:30 – 17:00 uur
Dinsdag13:30 – 21:00 uur
WoensdagGesloten
Donderdag08:00 – 21:00 uur
Vrijdag08:30 – 15:00 uur
ZaterdagOp afspraak
ZondagGesloten

Liselotte

Begin 2012 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut aan de Avans hogeschool in Breda. Hierna heb ik de opleiding oedeemtherapie bij de Berekuyl in Hierden gevolgd.
Na de opleiding ben ik gaan werken bij een particuliere praktijk in Waalwijk. Na 3 jaar ga ik mijn droom verwezenlijken en starten met Fysiotherapie de Hoogt.

Tijdens mijn opleiding heb ik  ervaring opgedaan in particuliere praktijken alsook in revalidatiecentra.

afgeronde cursussen:

  • Medical taping
  • Klinimetrie
  • Bewegen bij kanker
  • Shockwave therapie
  • Lymfetaping

Mijn doel is om met een enthousiaste toenadering en het evidenced based handelen klachten te verhelpen. Interesses binnen het vak liggen voornamelijk in de revalidatie, oncologie en oedeem fysiotherapie.

AVG privacy beleid

Privacy policy Fysiotherapie de Hoogt

 

Fysiotherapie de Hoogt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie de Hoogt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Fysiotherapie de Hoogt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie de Hoogt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde;

– Communicatie tijdens de behandelperiode;

– Verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek;

– Contact met medisch professional;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Fysiotherapeutische behandeltraject;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Hoogt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

– (Zakelijk) E-mailadres;

– Geslacht;

– Adres;

– Woonplaats;

– BSN-nummer;

– Identificatie en nummer;

– Huisarts;

– Geboortedatum;

– Voorletters;

– Medische gegevens;

 

De persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Hoogt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Het verzorgen van de medische declaraties bij de desbetreffende zorgverzekeraar;

– Het verzorgen van het klanttevredenheidsonderzoek bij Mediquest middels de CQi;

– Het verzorgen van terugkoppeling naar uw huisarts en/of specialist middels zorgmail;

– Het opvragen van verzekering bij vecozo;

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Fysiotherapie de Hoogt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

– Alle personen die namens Fysiotherapie de Hoogt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

– We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven (privacy policy) welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!